apa_pura
Рейтинг@Mail.ru
Contracte

CONTRACT
de furnizare a apei, de închiriere şi de servicii deservire tehnică №____

mun. Chişinău                                                                    "____" ________________ 2010

SRL "PESTICOMS-PROD-GRUP" numită în continuare "FIRMĂ" prezentată de d-l Achimov V.I. în funcţia de director, care acţionează pe baza Statutului, de pe o parte, şi _________________ numită în continuare "CLIENT", prezentată de d-l/  d-na ____________________ în funcţia de____________________, care acţionează pe baza Statutului, de pe altă parte, au convenit să încheie prezentul contract cu respectatea următoarelor clauze:

1.Obiectul contractului

1.1. FIRMA se obligă să predea spre utilizare temporară în folosul CLIENTULUI echipament pentru încălzire/răcorire a apei de tip _____________, numit în continuare "DISPENSER", în cantitate de __________ unităţi, precum şi butelii de 19 litri în cantitate de ________unităţi, iar CLIENTUL acceptă să plătească chiria DISPENSERULUI şi să depună un gaj pentru butelii în valorile şi termenele prevăzute de punctele 2.2 şi 2.3 ale prezentului contract.

1.2. FIRMA se obligă să furnizeze CLIENTULUI apa potabilă „APA PURĂ” în butelii de 19 litri conform comenzii, iar CLIENTUL se obligă s-o recepţioneze şi să achite preţul mărfii livrate (apa potabilă). Buteliile constituie  ambalajul returnabil şi proprietatea FIRMEI, se predau în folosul CLIENTULUI spre utilizare temporară şi  sunt pasibile de schimb şi restituire.

1.3. DISPENSERUL constituie proprietatea FIRMEI, se predă în folosul CLIENTULUI spre utilizare temporară şi este pasibil de restituire obligatorie cu excepţia cazurilor cînd  DISPENSERUL este închiriat pe un termen de mai mult de 2 ani.

1.4. Serviciile de transport pentru livrarea apei potabile şi DISPENSERULUI, precum şi instalarea DISPENSERULUI se acordă din contul FIRMEI.

2. Termenele şi condiţiile de plată

2.1. Costul unei butelii de apă potabilă de 19 litri (cu livrare) constituie 45 lei, inclusiv TVA. Plata pentru apa potabilă furnizată se efectuează de către CLIENT în primele 3 zile din momentul livrării mărfii.

2.2. Pentru utilizarea unui  DISPENSER  CLIENTUL plăteşte FIRMEI o sumă de ______( __________________________ ) lei lunar. Plata se efectuează în primele 10 zile ale lunii pentru care se face plata .

2.3. CLIENTUL depune un gaj pentru ambalajul în valoare de 100 lei pentru fiecare butelie de 19 litri utilizată. Gajul se depune în primele 3 zile din momentul livrării mărfii.

3. Obligaţiile părţilor contractante

3.1. FIRMA se obligă:

3.1.1 . Să livreze DISPENSERUL CLIENTULUI şi să-l instaleze.

3.1.2. Să furnizeze apa CLIENTULUI în primele 24 ore din momentul primirii comenzii de la 9-00 pînă la 18-00.

3.1.3. Să presteze servicii gratuite de deservire tehnică de garanţie a DISPENSERULUI, cu excepţia cazurilor de nerespectare a tehnicilor de exploatare, precum şi a punctelor 4.2. şi 4.4.

3.1.4. Să restituie gajul pentru butelie după rezilierea contractului.

3.2. FIRMA îşi rezervă dreptul:

3.2.1. Să verifice starea şi condiţiile de exploatare a DISPENSERULUI.

3.2.2. În cazul modificării preţului unei butelii de apă potabilă de 19 litri să coordoneze prealabil preţul nou cu CLIENTUL.

3.3. CLIENTUL se obligă:

3.3.1. Să utilizeze DISPENSERUL şi buteliile în strictă conformitate cu tehnicile de exploatare.

3.3.2. Să folosească împreună cu DISPENSER numai apa potabilă "APA PURĂ".

3.3.3. Să informeze FIRMA despre deteriorarea sau pierderea DISPENSERULUI sau buteliei în primele 24 ore.

3.3.4. La rezilierea sau la expirarea prezentului contract să restituie FIRMEI DISPENSERUL şi buteliile în primele 3 zile în acea stare în care au fost livrate conform procesului-verbal de predare-primire, luînd în consideraţie uzarea lor reală.

4. Răspunderea contractuală

     4.1. FIRMA îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea, livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor în termen conform Certificatelor de calitate şi clauzelor prezentului contract.

4.2. În cazul în care CLIENTUL se adresează la alţi furnizori de apă FIRMA anulează concomitent serviciile de deservire de garanţie a DISPENSERULUI livrat. Dacă folosirea altei ape pe lîngă "APA PURĂ" a dus la apariţia deteriorărilor tehnice, reparaţia DISPENSERULUI se efectuează din contul CLIENTULUI.

4.3. CLIENTUL este obligat să repare prejudiciul cauzat în valoare de 10 % din costul fiecărui DISPENSER sau fiecărei butelii în cazul deteriorărilor mici (zgîrieturi, adîncituri, înscripţii şi alte) apărute de culpa CLIENTULUI.

4.4. CLIENTUL va compensa costul total al reparaţiei în cazul apariţiei unor deteriorări mai grave.

4.5. CLIENTUL este obligat să repare prejudiciul cauzat în cazul pierderii DISPENSERULUI, precum şi în cazul provocării deteriorărilor care nu pot fi reparate, în valoarea costului DISPENSERULUI care constituie ________(________________________) lei. Plata se efectuează în primele 3 zile din momentul constatării faptului de deteriorare sau de pierdere a mărfii.

4.6. CLIENTUL este obligat să compenseze costul fiecărei butelii pierdute în valoare de 150 lei cu deducerea sumei gajului în cazul pierderii, deteriorării sau folosirii buteliei nepotrivit destinaţiei.

4.7. CLIENTUL care nu a restituit FIRMEI DISPENSERUL în termen stabilit la expirarea contractului sau la rezilierea contractului va plăti FIRMEI o dobîndă penalizatoare în valoare de 1% din costul DISPENSERULUI pentru fiecare zi de întîrziere a restituirii DISPENSERULUI..

4.8. CLIENTUL va plăti o dobîndă penalizatoare de 0,1% din suma fiecărei achitări întîrziate pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii curente sau din suma datoriei pentru apa potabilă furnizată.

4.9. Responsabilitatea contractuală care nu este stipulată în prezentul contract se stabilşte în conformitate cu Legislaţia în vigoare a RM.

5.Durata contractului

5.1.Prezentul contract se încheie pe un termen de 1 an şi intră în vigoare în ziua în care este semnat de părţile contractante. Dacă cu 30 (treizeci) de zile înainte de expirare nicio parte contractantă nu va cere rezilierea contractului, contractul se socoate prelungit cu păstrarea clauzelor pentru termenul următor.

5.2.La rezilierea contractului din oarecare motive înainte de termen părţile contractante sunt obligate să se avertizeze reciproc în forma scrisă înainte de 5 (cinci) zile calendaristice pînă la rezilierea contractului.

5.3. Toate litigiile decurgînd din prezentul contract se vor soluţiona de părţile contractante pe cale amiabilă, iar în alte cazuri vor fi deduse spre soluţionare pe cale stabilită de Legislaţia RM.

8.4. Pentru examinarea modificărilor şi completărilor prezentului contract se va trimite cerere scrisă cu indicare exactă a modificărilor şi completărilor propuse.

8.5. Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare avînd vigoare juridică egală şi anexa № __, un exemplar se păstrează la FIRMĂ (cu anexa № __) şi un exemplar (cu anexa № __) se păstrează la CLIENT.

6. Adresele şi rechizitele părţilor contractante

Vînzător Cumpărător

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

Semnăturile părţilor contractante:

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
Anexa 1

la Contractul de închiriere şi de servicii deservire tehnică

mun. Chişinău                                                                                                                           "____" ________________ 2010

PROCES-VERBAL

de predare-primire a Dispenserului

SRL "PESTICOMS-PROD-GRUP" predă în folosul CLIENTULUI DISPENSER ____ pentru încălzire/răcorire a apei de tip _______________________ , în conformitate cu Contractul de închiriere şi de servicii deservire tehnică _____ din "___" ________________ 2010, în cantitate de ____ unităţi №№___________.

Părţile contractante confirmă că la momentul predării Dispenserul ___ este completat şi funcţionează cuvenit.

Director SRL "PESTICOMS-PROD-GRUP"
/ __________ / ____________________
Reprezentanţii SRL "PESTICOMS-PROD-GRUP"
Expeditor __________/_____________/
Conducător  _________/_____________/

Am luat cunoştinţă cu tehnicile de exploatare a Dispenserului
şi a buteliei    ________/_________/

Apă îmbuteliată

pic

O ramură a activităţii noastre este producerea apei potabile în butelii de 1.5 şi 0.5 litri care poate fi procurată la preţuri accesibile în chioşcurile „Apă Pură”, magazinele sau comandată la numerele de telefon indicate mai jos. Propunem un produs care posedă un număr de calităţi benefice şi este ideal pentru oameni activi care doresc să fie mereu sănătoşi şi frumoşi.

Ce noi bem?

pic

Omul trebuie să bea apă curată. Extragerea acestea din natură pe an ce trece devine mai dificilă. Chiar şi în zonele în care apa potabilă e în cantităţi suficiente, oamenii, uneori, suferă de o lipsă de apă potabilă de calitate.Puritatea surselor de apă este mult influenţată de societatea post-industrială modernă.

Baza sănătăţii

pic

Poluarea apei – e una dintre principalele provocări ale omenirii secolului XXI. Stoparea progresului este imposibil. Pe zi ce trece starea ecologică a mediului se agravează, creşte numărul de automobile. Emisiile dăunătoare în atmosferă şi râuri cresc în progresie geometrică.

Republica Moldova, or. Chişinău
bd.Moscova 6, of. 301
Telefon: +(373)49-63-35
Fax: +(373)49-63-35